Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.isaautodiely.sk

1. Úvodné ustanovenia
1.1 Prevádzkovateľom internetového obchodu www.isaautodiely.sk je Ľubomír Stráňava - I.S.A. AUTO, Rozkvet 2045/90, 017 01 Považská Bystrica, IČO 32900678, DIČ 1020513186, IČ DPH SK1020513186, živnostenský register číslo 306-5674 (ďalej predávajúci).
1.2 Právne vzťahy medzi predávajúcim a každou osobou, ktorá je  kupujúcim tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke www.isaautodiely.sk (ďalej kupujúci) sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných právnych predpisov.
1.3 Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného na internetovej stránke www.isaautodiely.sk uzavretá spôsobom uvedeným v článku 2. Objednávanie tovaru Všeobecných obchodných podmienok.
1.4 Na kupujúceho, ktorým je osoba nakupujúca tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb sa nevzťahujú ustanovenia článku 5. Odstúpenie od zmluvy Všeobecných obchodných podmienok.

2. Objednávanie tovaru
2.1 Tovar uvedený na stránkach internetového obchodu www.isaautodiely.sk si kupujúci môže objednať týmito spôsobmi:
- zaregistrovaním sa v internetovom obchode www.isaautodiely.sk a následným objednaním tovaru formou nákupného košíka
- odoslaním objednávky na e-mail obchod@isaauto.sk , pričom objednávka musí obsahovať súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami a kontaktné údaje kupujúceho meno, adresa, telefónne číslo, e-mail v prípade právnickej a podnikajúcej fyzickej osoby obchodný názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo, e-mail, meno kontaktnej osoby
- telefonicky na čísle 0914 238 482 v pracovných dňoch od 8:30 do 17:00
- osobne v predajni I.S.A. auto, Považské Podhradie 430, Považská Bystrica v pracovných dňoch od 8:30 do 17:00
2.2 Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru. Kúpna zmluva je uzaretá odoslaním e-mailu s potvrdením objednávky „zmena stavu objednávky na prijatá“ kupujúcemu.
2.3 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky žiadať od kupujúceho dodatočné potvrdenie prípadne spresnenie objednávky vhodným spôsobom. V prípade, že kupujúci toto dodatočné potvrdenie prípadne spresnenie objednávky požadovaným spôsobom a v lehote určenej predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa uplynutím tejto lehoty od začiatku ruší.
2.4 Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať potvrdenie objednávky kupujúcemu v prípade zjavnej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v internetovom obchode www.isaautodiely.sk.

3. Cena a platobné podmienky
3.1 Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola potvrdená predávajúcim riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu.
3.2 Kúpna cena tovaru je cena uvedená v internetovom obchode www.isaautodiely.sk v čase odoslania objednávky kupujúceho predávajúcemu. Všetky ceny uvedené v internetovom obchode www.isaautodiely.sk sú zmluvné maloobchodné ceny s DPH, bez nákladov na dopravu a dodanie tovaru.
3.3 Daňový doklad zašle predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom. Daňový doklad slúži zároveň ako dodací list.
3.3 Platba za tovar sa uskutočňuje v hotovosti formou dobierky, pri prevzatí tovaru. Doklad o zaplatení vystaví kupujúcemu prepravca po úhrade dobierky.
3.4 Ku kúpnej cene tovaru budú prirátané náklady na dopravu v sume EUR 6,60 za objednávku pre zásielky v rámci územia Slovenskej republiky. Pre zásielky mimo územia Slovenskej republiky budú ku kúpnej cene prirátané náklady na dopravu podľa platného cenníka prepravcu.

4. Dodacie podmienky
4.1 Dodanie objednaného tovaru bude podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom čase zvyčajne do troch pracovných dní od potvrdenia objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺženia dodacej doby na základe nepredvídaných okolností. O predĺžení dodacej doby bude predávajúci informovať kupujúceho a po vzájomnej dohode určia novú dodaciu dobu.
4.2 V prípade špeciálnej objednávky sa po dohode s kupujúcim stanovuje individuálna dodacia doba.
4.3 Miesto dodania tovaru je stanovené na základe objednávky kupujúceho.
4.4 Predávajúci zasiela objednaný tovar kupujúcemu na dobierku prostredníctvom prepravcu UPS. Po odovzdaní tovaru na prepravu zašle predávajúci informačný e-mail kupujúcemu „zmena stavu objednávky na zrealizovaná“.
4.5 Tovar je možné po dohode s predávajúcim vyzdvihnúť osobne v predajni I.S.A. auto, Považské Podhradie 430, Považská Bystrica počas prevádzkovej doby, pokiaľ kupujúci uviedol osobný odber v objednávke.
4.6 Kupujúci je povinný tovar od prepravcu prevziať.
4.7 Pri preberaní tovaru od prepravcu je kupujúci povinný tovar riadne skontrolovať, skontrolovať počet balíkov a neporušenosť obalu a v prípade akýchkoľvek nedostatkov tieto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade porušenia originálneho obalu svedčiacom o neoprávnenom vniknutí do zásielky s tovarom kupujúci od prepravcu zásielku neprevezme. Podpisom preberacieho protokolu prepravcu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.
4.8 Tovar predávaný v internetovom obchode www.isaautodiely.sk je určený na odbornú montáž. Pred montážou je kupujúci  povinný si zakúpený tovar riadne prezrieť a porovnať s vymieňaným dielom. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí zakúpený tovar  nie je možné namontovať a túto skutočnosť treba oznámiť predávajúcemu. Náklady na montáž a demontáž , príp. iné náklady spojené s namontovaním nezodpovedajúceho tovaru nebudú predávajúcim uznané.

5. Odstúpenie od zmluvy
5.1 Kupujúci je oprávnený do siedmich pracovných dní od prevzatia tovaru od prepravcu odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.
5.2 Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou na e-mail obchod@isaauto.sk . Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo objednávky, dátum objednávky, tovar, spôsob vrátenia úhrady za tovar (číslo účtu alebo poštovú adresu). Kupujúci je zároveň povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný, nepoškodený, nepoužitý, bez známok opotrebenia spolu s daňovým dokladom a kópiou dokladu o zaplatení. Pri vrátení tovaru je nevyhnutná prítomnosť kupujúceho. Tovar odoslaný na dobierku nebude predávajúcim prevzatý, ale bude vrátený kupujúcemu na jeho náklady späť.
5.3 Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ sú splnené všetky podmienky odstúpenia od zmluvy, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru (cenu dobierky bez nákladov na dopravu) v lehote 14 dní od splnenia všetkých podmienok odstúpenia od zmluvy na účet alebo poštovou poukážkou.
5.4 Pri porušení podmienok odstúpenia od zmluvy je predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.
5.5 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

6. Ochrana osobných údajov
6.1 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania tovaru vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Pokiaľ je kupujúci právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, adresu dodania tovaru vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu, e-mailovú adresu a IČ DPH pokiaľ je platcom DPH. Tieto informácie sú nutné k identifikácii kupujúceho a k vybaveniu objednávky. Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze. Predávajúci údaje neposkytujeme tretím osobám s výnimkou organizácií s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky (napr. prepravca). Tieto informácie sú však poskytnuté jednorázovo na vybavenie konkrétnej objednávky.
6.2 Využívaním internetového obchodu www.isaautodiely.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním osobných údajov. Kupujúci udeľuje tento súhlas predávajúcemu dobrovoľne na dobu neurčitú a má právo ho kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mail predávajúceho obchod@isaauto.sk .

7. Záručné podmienky
7.1 Záručné podmienky sú riešené v reklamačnom poriadku internetového obchodu www.isaautodiely.sk.

8. Záverečné ustanovenia
8.1 Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke www.isaautodiely.sk .
8.2 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len ARS). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Príslušným subjektom na ASR s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s). Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Platforma ARS je dostupná na internetovej stránke www.ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm . Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.
8.3 Všeobecné obchodné podmienky platia v rozsahu a znení uvedenom na internetovej stránke www.isaautodiely.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim.
8.4 Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s výškou ceny za tovar, s nákladmi na dopravu, so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom uvedenými na www.isaautodiely.sk v deň odoslania objednávky.
8.5 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 04.02.2016

    Zákaznícka linka 0914 238 482
    Navrch stránky