Reklamačný poriadok

Príloha č.1 Všeobecných obchodných podmienok internetového obchodu www.isaautodiely.sk

 

Reklamačný poriadok

Reklamácie tovaru zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu www.isaauto.sk prijímame v pracovných dňoch od 08:30 do 17:00 osobne v priestoroch predajne I.S.A. auto, Moyzesova 816/102, Považská Bystrica.

 

Záručná doba na nový tovar zakúpený spotrebiteľom v internetovom obchode www.isaauto.sk na konečnú spotrebu a nie je využívaný v rámci predmetu podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania je 24 mesiacov, pokiaľ nie je na daňovom doklade uvedená iná záručná doba, a riadi sa ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 

Záručná doba na výrobné vady tovaru zakúpeného kupujúcim v internetovom obchode www.isaauto.sk na ďalšie podnikanie, ktorý je využívaný v rámci predmetu podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania je 12 mesiacov, resp. 6 mesiacov pokiaľ sa jedná o tovar polomotor, holý motor, kompletný motor a diely palivového systému: vstrekovacie trysky, vstrekovacie čerpadlá alebo pokiaľ nie je na daňovom doklade uvedená iná záručná doba.

 

V prípade riadneho uplatnenia vád tovaru kupujúcim v rámci záručnej doby má kupujúci nárok na bezplatnú výmenu tovaru alebo na vrátenie kúpnej ceny, resp. na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Záruka nepokrýva nepriame náklady resp. finančné výdavky kupujúceho spôsobené dodaným tovarom najmä, nie však výlučne, náklady spojené s montážou a demontážou, odťah vozidla či ušlý zisk. Uznanie reklamácie vychádza z predpokladu, že tovar nebol poškodený alebo zmenený nesprávnou manipuláciou alebo montážou alebo sa použil, resp. používa nesprávnym spôsobom. V prípade neuznania reklamácie náklady na odborné skúšky a testy ako aj odborné a znalecké posudky hradí kupujúci. Právne vzťahy zo záruky výslovne neupravené týmto reklamačným poriadkom sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

 

Reklamáciu je povinný kupujúci uplatniť ihneď ako sa chyba na tovare prejaví, bez zbytočného odkladu inak nárok na reklamáciu zaniká. K začatiu reklamačného konania musí kupujúci na vlastné náklady na vyššie uvedené miesto príjmu reklamácie doručiť reklamovaný tovar. Právo na reklamáciu zaniká, ak sa v záručnej dobe neuplatnilo.

 

Záruka sa poskytuje na bežnú kvalitu a prevádzkyschopnosť predávaného tovaru. Objednávateľ je povinný zaobchádzať s tovarom šetrne, používať a skladovať ho v podmienkach ktoré nemajú vplyv na dočasné alebo trvalé zmeny tovaru. Záruka nemôže byť uznaná ak bola chyba spôsobená nesprávnym skladovaním a manipuláciou s tovarom, ak boli na tovare vykonané úpravy a do tovaru bolo zasahované, tovar bol mechanicky poškodený. Záruka sa taktiež nevzťahuje na chyby spôsobené neodbornou montážou tovaru, následkom preťažovania alebo havárie vozidla v ktorom bol tovar namontovaný, živelnou pohromou, opotrebovaním v dôsledku používania, pripojením na neoriginálne príslušenstvo, použitím na účely, na ktoré nebol tovar určený. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, na ktoré mu bola pri predaji poskytnutá zľava. Nárok na záručnú dobu zákazník stráca v prípade neodborného zaobchádzania s tovarom či prevádzkovaním v nevhodných podmienkach.  Taktiež nenesieme žiadnu zodpovednosť za dôsledky alebo poškodenia vyplývajúce z dodaného tovaru, ako sú mzdové náklady, náklady na montáž a demontáž, náklady vynaložené na nákup dielov, prestoje a technické údaje k dielom.

 

O postupe riešenia reklamácie bude rozhodnuté ihneď, najneskôr však do troch pracovných dní od začatia reklamačného konania. Reklamačné konanie na tovar zakúpený spotrebiteľom bude ukončené najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Reklamačné konanie na tovar zakúpený na ďalšie podnikanie, ktorý je využívaný v rámci predmetu podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania bude ukončené v primeranej lehote určenej predávajúcim zodpovedajúcej charakteru vady tovaru. O výsledku reklamačného konania bude kupujúci oboznámený prostredníctvom e-mailu a následne mu bude doručený doporučenou poštou reklamačný protokol.

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňa 19.4.2024

 

    Zákaznícka linka 0914 238 482
    Navrch stránky