Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok internetového obchodu www.isaautodiely.sk

Reklamácie  tovaru  zakúpeného  prostredníctvom  internetového obchodu www.isaautodiely.sk   prijímame   v    pracovných  dňoch  od  08 : 30  do  17 : 00  osobne v priestoroch predajne I.S.A. auto, Považské Podhradie 430, Považská Bystrica.

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode www.isaautodiely.sk na konečnú spotrebu je 24 mesiacov, pokiaľ nie je na daňovom doklade uvedená iná záručná doba, a riadi sa ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode www.isaautodiely.sk na ďalšie podnikanie alebo výkon zamestnania je 12 mesiacov, pokiaľ nie je na daňovom doklade uvedená iná záručná doba, a riadi sa ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode www.isaautodiely.sk je 24 mesiacov, pokiaľ nie je na daňovom doklade uvedená iná záručná doba, a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Reklamáciu je povinný kupujúci uplatniť ihneď ako sa chyba na tovare prejaví, bez zbytočného odkladu inak nárok na reklamáciu zaniká. K začatiu reklamačného konania musí kupujúci na vlastné náklady na vyššie uvedené miesto príjmu reklamácie doručiť reklamovaný tovar, dôkladne vyplnený reklamačný list , kópiu daňového dokladu, kópiu dokladu o zaplatení tovaru, potvrdenie servisu , ktorý montáž zakúpeného tovaru previedol, o odbornej montáži reklamovaného tovaru. Právo na reklamáciu zaniká, ak sa v záručnej dobe neuplatnilo. Záruka sa poskytuje na bežnú kvalitu a prevádzkyschopnosť predávaného tovaru. Objednávateľ je povinný zaobchádzať s tovarom šetrne, používať a skladovať ho v podmienkach ktoré nemajú vplyv na dočasné alebo trvalé zmeny tovaru. Záruka nemôže byť uznaná ak bola chyba spôsobená nesprávnym skladovaním a manipuláciou s tovarom, ak boli na tovare vykonané úpravy a do tovaru bolo zasahované, tovar bol mechanicky poškodený.

Záruka sa taktiež nevzťahuje na chyby spôsobené neodbornou montážou tovaru, následkom preťažovania alebo havárie vozidla v ktorom bol tovar namontovaný, živelnou pohromou, opotrebovaním v dôsledku používania, pripojením na neoriginálne príslušenstvo, použitím na účely, na ktoré nebol tovar určený. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, na ktoré mu bola pri predaji poskytnutá zľava.

O postupe riešenia reklamácie bude rozhodnuté ihneď, najneskôr však do troch pracovných dní od začatia reklamačného konania. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. V prípade odborného posudzovania reklamovaného tovaru hradí náklady spojené s reklamačným konaním predávajúci v prípade, že reklamácia bola oprávnená a posúdená výrobcom kladne, kupujúci v prípade, že reklamácia nebola oprávnená a výrobca rozhodol, že chyba bola zapríčinená nesprávnym používaním resp. nesprávnou montážou. V prípade neuznanej reklamácie si predávajúci vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho náhradu nákladov vzniknutých v súvislosti s reklamáciou. Reklamačné konanie bude ukončené najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamačného konania bude kupujúci oboznámený prostredníctvom e-mailu a následne mu bude doručený doporučenou poštou reklamačný protokol.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňa 04.02.2016

    Zákaznícka linka 0914 238 482
    Navrch stránky